چهارشنبه, 28 شهريور 1397

به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی برگزار شد:
تجلیل از جامعه علوم آزمایشگاهی انتقال خون استان تهران
یکشنبه دوم اردیبهشت 1397؛ مرکز وصال
 به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی برگزار شد:
تجلیل از جامعه علوم آزمایشگاهی انتقال خون استان تهران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمایش تعداد بازدیدها : 398

بازگشت           چاپ چاپ