شنبه, 28 مهر 1397

گزارش تصویری
تجلیل از اهداكنندگان خون در روز جهانی اهداكنندگان خون

تجلیل از اهداکنندگان خون در روز جهانی اهداکنندگان خون


سه شنبه 29 خرداد 139؛ ایوان شمس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمایش تعداد بازدیدها : 335

بازگشت           چاپ چاپ